Wie kunnen een enquêteprocedure beginnen?

In de wet is geregeld wie een enquêteprocedure mogen beginnen. Dat worden ‘enquêtegerechtigden’ genoemd. Over het algemeen zijn enquêtegerechtigd:

  • aandeelhouders of certificaathouders die minimaal 10% van het kapitaal in een vennootschap verschaffen;
  • degenen die het enquêterecht expliciet toegekend hebben gekregen in de statuten van een vennootschap (zoals bijvoorbeeld obligatiehouders);
  • degenen die het enquêterecht expliciet toegekend hebben gekregen in een overeenkomst met de vennootschap (zoals bijvoorbeeld een ondernemingsraad, of een bank);
  • de vennootschap zelf;
  • een vereniging van werknemers (onder voorwaarden); of
  • soms een curator.

Deze enquêtegerechtigden kunnen, als zij van mening zijn dat er iets mis is met het beleid of de gang van zaken binnen de onderneming, de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam verzoeken een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken bij de onderneming. Een enquêteprocedure begint altijd met zo’n verzoek.